Ánh Dương - VIP X.5 - Nam Định

So sánh bài học số 1 và buổi học cuối khóa của Học viên Ánh Dương lớp VIP X.5 để thấy sự tiến bộ về phần âm, ngữ điệu và sự trôi chảy khi nói tiếng Anh.