Tuấn Minh - VIP 1.19 - Lâm Đồng

So sánh bài học số 1 và buổi học cuối khóa của Học viên Tuấn Minh lớp VIP 1.19 để thấy sự tiến bộ về phần âm, ngữ điệu và sự trôi chảy khi nói tiếng Anh.