Nhật Quang - VIP Pro 14 - Lào Cai

So sánh bài học số 1 và buổi học cuối khóa của Học viên Nhật Quang lớp VIP Pro 14 để thấy sự tiến bộ về phần âm, ngữ điệu và sự trôi chảy khi nói tiếng Anh.