Nhật Ánh - VIP 1.22 - Hà Tĩnh

So sánh bài học số 1 và buổi học cuối khóa của Học viên Nhật Ánh lớp VIP 1.22 để thấy sự tiến bộ về phần âm, ngữ điệu và sự trôi chảy khi nói tiếng Anh.