Quốc Tuấn - VIP Pro 16 - Hà Nội

So sánh bài học số 1 và buổi học cuối khóa của Học viên Quốc Tuấn lớp VIP Pro 16 để thấy sự tiến bộ về phần âm, ngữ điệu và sự trôi chảy khi nói tiếng Anh.