Minh Ngọc - VIP 1.22 - Vĩnh Phúc

So sánh bài học số 1 và buổi học cuối khóa của Học viên Minh Ngọc lớp VIP 1.22 để thấy sự tiến bộ về phần âm, ngữ điệu và sự trôi chảy khi nói tiếng Anh.