Thu Trang - VIP X.8 - Hải Phòng

So sánh bài học số 1 và buổi học cuối khóa của Học viên Thu Trang lớp VIP X.8 để thấy sự tiến bộ về phần âm, ngữ điệu và sự trôi chảy khi nói tiếng Anh.